260 photos

Southeastern Showdown Friday Poles-1Southeastern Showdown Friday Poles-2Southeastern Showdown Friday Poles-3Southeastern Showdown Friday Poles-4Southeastern Showdown Friday Poles-5Southeastern Showdown Friday Poles-6Southeastern Showdown Friday Poles-7Southeastern Showdown Friday Poles-8Southeastern Showdown Friday Poles-9Southeastern Showdown Friday Poles-10Southeastern Showdown Friday Poles-11Southeastern Showdown Friday Poles-12Southeastern Showdown Friday Poles-13Southeastern Showdown Friday Poles-14Southeastern Showdown Friday Poles-15Southeastern Showdown Friday Poles-16Southeastern Showdown Friday Poles-17Southeastern Showdown Friday Poles-18Southeastern Showdown Friday Poles-19Southeastern Showdown Friday Poles-20